محصولات ایمنی پاد

اتصالات آتش نشانی

 • Part .no B50


  شیر هیدرانت آتش نشانی


 • Part .no B51


  کوپلینگ در سایزهای مختلف


 • Part .no B52


  کوپلینگ آریا در سایزهای مختلف


 • Part .no B53


  هیدرانت آریا در سایرهای مختلف


 • Part .no B54


  هیدرانت در سازهای مختلف


 • Part .no B54


  هیدرانت در سازهای مختلف


 • Part .no B55


  درپوش آریا در سایزهای مختلف


 • Part .no B56


  درپوش


 • Part .no B57


  تبدیل در سایزهای مختلف


 • Part .no B58


  شیر فلکه در سایزهای مختلف


 • Part .no B59


  گوپلینگ برنجی انگلیسی


 • Part .no B60


  صافی پمپ


 • Part .no B61


  شیر صیامی


 • Part .no B62


  نازل برنجی firex


 • Part .no B63


  نازل تفنگی حرفه ای با قابلیت تنظیم خروجی آب


 • Part .no B64


  نازل آتش نشانی


 • Part .no B65


  نازل 3.4


 • Part .no B66


  نازل سماوری


 • Part .no B67


  نازل کف ساز (3)


 • Part .no B68


  نازل کف ساز


 • Part .no B69


  اینداکتور


 • Part .no B70


  پرده هوا


 • Part .no B71


  آچار کوپلینگ


 • Part .no B72


  آچار گوپلیگ آریا