محصولات ایمنی پاد

البسه آتش نشانی

 • Part .no B80


  اورکت شلوار عملیاتی


 • Part .no B81


  اورکت مخصوص آتش نشان


 • Part .no B82


  کلاه آتش نشانی Gallet MSA (new)


 • Part .no B83


  کلاه آتش نشانی Gallet MSA


 • Part .no B84


  کلاه آتش نشانی PAB Fire


 • Part .no B85


  کلاه آتشنشانی ایرانی


 • Part .no B86


  کلاه آتش نشانی کانادایی


 • Part .no B87


  دستکش آتش نشانی SEIZ


 • Part .no B88


  دستکش چرمی آتش نشانی chiba


 • Part .no B89


  هود اتش نشانی anti flame


 • Part .no B90


  چکمه عملیاتی