محصولات ایمنی پاد

متعلقات کمربند

 • Part .no A540


  طناب استاتیک و دینامیک


 • Part .no A541


  طناب دینامیک در سایزهای مختلف


 • Part .no A542


  طناب ابریشمی در سایزهای مختلف


 • Part .no A543


  طناب یدکی یه متراز دلخواه همرا با قلاب و ترمز


 • Part .no A544


  تسمه همراه شوک گیر و قلاب کوچک U شکل


 • Part .no A545


  تسمه همراه شوک گیروقلاب بزرگ شکل U


 • Part .no A546


  تسمه همراه شوک گیر و قلاب A شکل


 • Part .no A547


  تسمه حمل بار در سایزهای مختلف


 • Part .no A548


  سیستم ضد شوک


 • Part .no A549


  طناب استاتیک دو سر قلاب همراه شوک گیر Aشکل


 • Part .no A550


  طناب استاتیک دو سر قلاب همراه شوک گیر Uشکل


 • Part .no A551


  FALL ARESTER


 • Part .no A552


  ترمز کمربند


 • Part .no A553


  قلاب کارابین بزرگ کمربند ایمنی


 • Part .no A554


  قلاب کارابین چرخشی کمربند ایمنی


 • Part .no A555


  قلاب کارابین کوچک کمربند ایمنی