محصولات ایمنی پاد

دستکشهای کار با مواد شیمیایی

 • Part .no A321


  دستکش ضد اسید 40 سانت پوشا


 • Part .no A322


  دستکش ضد اسید 40سانت چینی


 • Part .no A323


  دستکش ضد اسید 27 سانت پوشا


 • Part .no A324


  دستکش ضد اسید مچ کش دار پوشا


 • Part .no A325


  دستکش ضد اسید مچ کش دار چینی


 • Part .no A326


  دستکش ضد حلال 40 سانت پوشا


 • Part .no A327


  دستکش ضد حلال27 سانت پوشا


 • Part .no A328


  دستکش ضد مواد تاکتف 60 سانت


 • Part .no A329


  دستکش ضد حلال Ansell-37-175


 • Part .no A330


  دستکش ضد حلال Ansell-37-675


 • Part .no A331


  دستکش ضد حلال Ansell-37-695


 • Part .no A332


  دستکش ضد حلال MAPA-491


 • Part .no A333


  دستکش ضد حلال تاکتف Ansell-37-185


 • Part .no A334


  دستکش ضدحلال دورنگ-Ansell-87-900


 • Part .no A335


  دستکش ضد حلال ضخیم ansell-39-122


 • Part .no A336


  دستکش ضد حلال نیتریل Ansell-37-676


 • Part .no A337


  دستکش ضد حلال نیتریل مالزی


 • Part .no A338


  دستکش ضد حلال و کار با مواد شیمیایی-Ansell-37-900


 • Part .no A339


  دستکش کار با مواد الکلی-PVA-Ansell-15-554


 • Part .no A340


  دستکش کف نیتریل کار با مواد نفتی مچ کشدار


 • Part .no A341


  دستکش مواد نفتی ansell-47-400


 • Part .no A342


  دستکش ضد اسید تا کتف 60سانت


 • Part .no A343


  دستکش neox-Ansell