محصولات ایمنی پاد

کارتریج و فیلتر ماسک

 • Part .no A136


  فیلتر بدنه فلزی north


 • Part .no A137


  فیلتر بدنه فلزی Derager


 • Part .no A138


  فیلتر مخصوص ماسک نیم صورت Derager


 • Part .no A139


  فیلتر ماسک تمام صورتSpasiany


 • Part .no A140


  فیلتر ماسک تمام صورت پنج حالته-Cilimax


 • Part .no A141


  فیلتر ماسک تمام صورت چهارحالته-Cilimax


 • Part .no A142


  کارتریج ماسک6001-3M


 • Part .no A143


  کارتریجماسک 6002-3M


 • Part .no A144


  کارتریج ماسک 6003-3M


 • Part .no A145


  کارتریج ماسک6004-3M


 • Part .no A146


  کارتریج ماسک6006-3M


 • Part .no A147


  کارتریج ماسک6009-3M


 • Part .no A148


  کارتریج مخصوص گردو غبار ماسک-3M-2091


 • Part .no A149


  کارتریج مخصوص گردو غبارماسک-3M-2097


 • Part .no A150


  A150  کارتریج-ماسک-نیم-صورت-North


 • Part .no A151


  کارتریج ماسک نیم صورت ترکیبی-North


 • Part .no A152


  کارتریچ سری 2000مخصوص ماسکهای Duo-&Duotta-Spasciani


 • Part .no A153


  کاتریج ماسک MSA


 • Part .no A154


  کاور مخصوص نگهدارنده پد بربروی 3mماسک


 • Part .no A155


  پد نمدی3M